C# ve .NET'e Giriş
 • Giriş
 • CLR : Common Language Runtime Nedir?
 • IL : Intermediate Language Nedir?
 • JIT : Just In Time Nedir?
 • Visual Studio 2017 Community Kurulum ve Detayları
 • Visual Studio 2017 Extensions & Updates
Temel konular
 • Temel Bilgiler : Visual Studio Tanıma
 • Temel Bilgiler : Console Application Nedir?
 • Temel Bilgiler : Nasıl Kod Yazacağım?
 • Temel Bilgiler : Değişkenler
 • Koşul İfadeleri : If-Else
 • Operatörler : && , | | , == , ++ , ?: , += , -=
 • Koşul İfadeleri : Switch
 • Tür Dönüşümü : Bilinçli - Bilinçsiz
 • Tür Dönüşümü : Boxing ve Unboxing
 • Tür Dönüşümü : Convert Sınıfı ile Tür Dönüşümü
 • Döngüler : For
 • Döngüler : Foreach
 • Döngüler : While - Do While
 • Break - Continue - GoTo İfadeleri
 • Metot : Nedir? Oluşturma Yöntemi
 • Metot : Değişken Sayıda Parametre Alan Metotlar
 • Metot : Opsiyonel ve İsimlendirilmiş Parametreler
 • Metot : Parametreler ve Struct Parametresi
 • Örnek Uygulama - 4 İşlem
Nesne Yönelimli Programlama - Object Oriented Programming(OOP)
 • Class - Sınıf Nedir? Üyeleri
 • Properties ve Automatic Property
 • Üye Erişim Belirleyicileri
 • This Anahtar Sözcüğü
 • #region ve #endregion
 • Nesne Oluşturucu
 • Varsayılan Nesne Oluşturucu
 • Nesne Oluşturucu Kopyaları
 • Static Üyeler
 • Enumeration - Numaralandırıcılar Nedir?
 • Encapsulation - Kapsülleme
 • Inheritance - Miras Alma
 • Overloading - Aşırı Yükleme
 • Virtual - Sanal Metotlar
 • Abstract - Soyut Sınıflar
 • Sealed - Kapalı Sınıflar
 • Interfaces - Arayüzler
 • Polymorphism - Çok Biçimlilik
 • Partial - Kısmi Sınıflar
WinForm Tabanlı Uygulamalar
 • Windows Form Application Projesi Oluşturmak
 • Temel ve Sık Kullanılan Kontroller
 • Menüler
 • Timer Kontrolü
 • Başka Formlar ile Çalışmak
 • Dialog Pencereleri
 • DataTable ve DataGrid Kontrolü
 • Örnek Uygulama
Collections - Kolleksiyonlar
 • Diziler : Tek Boyutlu ve Çok Boyutlu
 • Diziler : Array Sınıfı ve CreateInstance Metodu ile Tanımlama
 • Diziler : Array Sınıfı ve Kopyalama - Sıralama - Arama
 • Kolleksiyonlar : ArrayList
 • Kolleksiyonlar : HashTable
 • Kolleksiyonlar : SortedList
Temel I/O ve String İşlemleri
 • Dosya ve Klasör Oluşturma
 • Dosya işlemleri
 • Klasör İşlemleri
İstisnai Durum Yakalama Mekanizması
 • Throw Anahtar Sözcüğü
 • Catch ve Birden Fazla Catch Kullanımı
Events - Olaylar
 • Temsilciler
 • Olaylar ve Nesneler Arası Mesajlaşma
 • Add ve Remove Erişimcileri
Generics - Şablon Tipler
 • List Kolleksiyonu
 • Dictionary Kolleksiyonu
 • KeyValuePair Kullanımı
ADO.NET ile Veritabanı İşlemleri
 • Access DB Oluşturma
 • Access DB : Bağlanma ve Sorgu Çalıştırma
 • Access DB : Select, Insert, Update, Delete
 • SQL Server Exp. DB Oluşturma
 • SQL Server Exp. DB Bağlanma ve Sorgu Çalıştırma
 • SQL Server Exp. DB : Select, Insert, Update, Delete
XML İşlemleri
 • XML Nedir? XML Belge Nedir?
 • System.Xml ile XML Okuma ve Yazma
 • DataTable ile XML Okuma ve Yazma
 • XML Serialization
Uygulama Örnekleri
 • Yapılacaklar Listesi(TodoList) Örnek Visual Studio Winforms Uygulaması
 • Galeri Uygulaması - 1
 • Galeri Uygulaması - 2
 • Kendi SQL Browserımızı Geliştirme : Server'a Bağlanma
 • Kendi SQL Browserımızı Geliştirme : Veritabanlarını Listeleme
 • Kendi SQL Browserımızı Geliştirme : Veritabanı Tablolarını Listeleme
 • Kendi SQL Browserımızı Geliştirme : Seçilen Tablonun Kolonlarını Listeleme
 • Kendi SQL Browserımızı Geliştirme : Kendi Sorgularımızı Çalıştırma
 • Masraf Otomasyonu Uygulaması : Amaç ve Veritabanı Tasarımı